Level 2, 2017-18

Last updated: 19-Apr-2018

NOTE: click on the semester link below to access the tournaments played!
SEMESTER 3
SEMESTER 1-2

SEMESTER 3

GROUP E4 club tournament
March 29 to CURRENT
1  Joey Xu 3.5
2  Eric Shan 3.5
3  Aiden Leong 2.5
4  Walter Zhang 2.0
5  Lyvia Shan 1.5
6  Yankai (Steven) Wei 1.0
7  Coby Ruan 1.0
8  Matthew Kofmansky 0.0
9  ZiJia (Jacey) Chen 0.0
10  Mengbai Li 0.0

 

GROUP E5 club tournament
March 29 to CURRENT
1  Zhengyu Chen 5.0
2  Itamar Titievsky 4.0
3  Justin Tian 3.5
4  Lucas Li 2.0
5  Blake Young 1.5
6  Darius Mircioiu 1.5
7  Glyn Zhu 1.0
8  Ellie Tian 1.0
9  Chris Yang 0.5
10  Brian Xu 0.0

 

SEMESTER 1-2

GROUP E3 club tournament
September 14 to March 21
1  Eric Shan 16.5
2  Joey Xu 15.0
3  Matthew Kofmansky 15.0
4  Aiden Leong 13.5
5  Lyvia Shan 13.5
6  Mengbai Li 13.0
7  Walter Zhang 11.5
8  Yankai (Steven) Wei 11.5
9  Coby Ruan 11.5
10  ZiJia (Jacey) Chen 10.5
11  Blake Young 10.0
12  Zhengyu Chen 9.0
13  Brian Xu 7.0
14  Itamar Titievsky 6.5
15  Glyn Zhu 6.5
16  Justin Tian 6.0
17  Ellie Tian 6.0
18  Lucas Li 5.0
19  Chris Yang 1.5
20  Darius Mircioiu 1.0
Article Section: