Level 2, 2017-18

Last updated: 2018-06-25

NOTE: click on the semester link below to access the tournaments played!
SEMESTER 3
SEMESTER 1-2

SEMESTER 3

GROUP E4 club Championship
March 29 to Jun 28
1  Aiden Leong, CHAMPION 7.5
2  Joey Xu 7.0
3  Lyvia Shan 6.5
4  Eric Shan 6.5
5  Matthew Kofmansky 6.0
6  Yankai (Steven) Wei 3.5
7  Walter Zhang 2.5
8  Coby Ruan 2.0
9  Mengbai Li 2.0
10  ZiJia (Jacey) Chen 1.5

 

GROUP E5 club Championship
March 29 to Jun 28
1  Zhengyu Chen,
 ROOKIE CHAMPION
9.0
2  Glyn Zhu 6.0
3  Lucas Li 6.0
4  Itamar Titievsky 5.5
5  Justin Tian 5.5
6  Blake Young 5.0
7  Brian Xu 3.0
8  Ellie Tian 2.5
9  Darius Mircioiu 2.0
10  Chris Yang 0.5

 

SEMESTER 1-2

GROUP E3 club tournament
September 14 to March 21
1  Eric Shan 16.5
2  Joey Xu 15.0
3  Matthew Kofmansky 15.0
4  Aiden Leong 13.5
5  Lyvia Shan 13.5
6  Mengbai Li 13.0
7  Walter Zhang 11.5
8  Yankai (Steven) Wei 11.5
9  Coby Ruan 11.5
10  ZiJia (Jacey) Chen 10.5
11  Blake Young 10.0
12  Zhengyu Chen 9.0
13  Brian Xu 7.0
14  Itamar Titievsky 6.5
15  Glyn Zhu 6.5
16  Justin Tian 6.0
17  Ellie Tian 6.0
18  Lucas Li 5.0
19  Chris Yang 1.5
20  Darius Mircioiu 1.0
Article Section: