Level 2, 2017-18

Last updated: 15-Feb-2018
 

GROUP E3 club tournament
September 14 to Current
1  Eric Shan 15.5
2  Joey Xu 12.0
3  Yankai (Steven) Wei 11.5
4  Coby Ruan 10.0
5  ZiJia (Jacey) Chen 10.0
6  Lyvia Shan 10.0
7  Matthew Kofmasky 10.0
8  Zhengyu Chen 9.0
9  Blake Young 7.0
10  Mengbai Li 6.0
11  Justin Tian 6.0
12  Glyn Zhu 5.5
13  Itamar Titievsky 5.0
14  Ellie Tian 5.0
15  Walter Zhang 4.0
16  Brian Xu 4.0
17  Lucas Li 4.0
18  Aiden Leong 4.0
19  Chris Yang 1.5
20  Darius Mircioiu 1.0
Article Section: