Level 2, 2017-18

Last updated: 19-Nov-2017
 

GROUP E3 club tournament
September 14 to Current
1  Eric Shan 5.5
2  Lyvia Shan 4.5
3  Yankai (Steven) Wei 4.5
4  Zheng Yu Chen 4.5
5  Coby Ruan 3.5
6  Blake Young 3.0
7  Matthew Kofmasky 3.0
8  ZiJia (Jacey) Chen 3.0
9  Joey Xu 3.0
10  Justin Tian 2.5
11  Glyn Zhu 2.5
12  Brian Xu 1.5
13  Ellie Tian 1.0
14  Darius Mircioiu 1.0
15  Itamar Titievsky 1.0
16  Chris Yang 1.0
17  Lucas Li 0.0
Article Section: